انجام آزمایشات دوره ای در شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی

آزمایشات دوره ای پرسنل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی انجام شد.

آزمایشات دوره ای همه ساله جهت پایش سلامتی همکاران توسط واحد HSE و بیمه و رفاه کارکنان بصورت منظم صورت می گیرد.

در این آزمایش که با همکاری آزمایشگاه تشخیص طبی صدر انجام شد ، همکاران با برنامه ریزی و اطلاعیه قبلی در محل های بهداشت نیروگاه های تبریز ، سهند بناب ، صوفیان و دفتر مرکزی حاضر شده و نسبت به انجام آزمایش اقدام کردند.

شایان ذکر است نتایج آزمایشات پس از بررسی پزشک طب کار در پرونده همکاران درج خواهد شد.