گندزدایی و تب سنجی در واحدهای مختلف نیروگاه حرارتی تبریز

واحدهای مختلف نیروگاه تبریزاز جمله  اتاق های ساختمان اداری ، غذاخوری ، سالن جلسات ، سالن های ورودی حراست و واحدهای مختلف فنی بصورت برنامه مدون گندزدایی می شود.

در کنار این برنامه که با نظارت واحد HSE نیروگاه انجام می شود ، تب سنجی یا کنترل دمای بدن همکاران با استفاده از دستگاه های تب سنج دیجیتالی نیز بصورت دوره ای صورت می پذیرد.

همچنین با اطلاع رسانی مناسب، همکاران در جریان رعایت استاندارد اصول بهداشتی و خود مراقبتی قرار می گیرند.