حضور چشمگیر شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی در جشنواره مجازی پژوهش و فناوری وزارت نیرو

واحد تحقیقات و فن آوری شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی در جشنواره مجازی پژوهش و فن آوری وزارت نیرو شرکت کرد.

کارشناس ارشد تحقیقات شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی در این خصوص گفت: شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی با تجربه و تخصص بالای خود در امر بهره برداری و تعمیرات واحدهای بخار نیروگاه های حرارتی تبریز و سهند و نیروگاه های گازی تبریز و صوفیان، در جشنواره مجازی پژوهش و فن آوری وزارت نیرو شرکت کرده است.

مهندس ابولفضل افسرطلا با اشاره به توانمندی های پرسنل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی افزود: در طول سال های بهره برداری از نیروگاه های مختلف منطقه، تجربه و تخصص پرسنل، موجبات ارائه تحقیقات،  طراحی و ساخت قطعات زیادی در نیروگاه ها شده است.

وی ادامه داد: ساخت داخل قطعات مورد نیاز نیروگاهی علاوه بر رفع نیازمندی های داخلی، روشی برای مقابله با تحریم های ظالمانه بوده است.

مهندس افسرطلا افزود:  شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی با سوابقی ارزنده  از تحقیقات و قطعات ساخت داخل خود در جشنواره مجازی پژوهش و فن آوری وزارت نیرو شرکت کرده است.