استقرار صندوق سیار انتخابات ریاست جمهوری در نیروگاه حرارتی تبریز

با استقرار صندوق سیار انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، همکاران نیروگاه حرارتی تبریز آراء خود را در محل کار به صندوق انداختند.

بر اساس هماهنگی های صورت گرفته، صندوق سیار شماره 39 بخش خسروشاه از ساعت 11 صبح در محل سالن اجتماعات نیروگاه حرارتی تبریز مستقر شده و از همکاران حاضر در شیفت اخذ رای کردند.

این صندوق همچنین پس از ساعت 14 در محل شهرک مسکونی نیروگاه تبریز مستقر شده و اهالی شهرک مسکونی نیز آراء خود را به این صندوق انداختند.

در این رای گیری تعداد 21 نفر رای اولی وجود داشت که با حضور خود در پای صندوق رای، مشارکت سیاسی خود در اداره مملکت آغاز کردند.

حضور کودکان به همراه والدین خود در محل اخذ آراء تصاویر به یادماندنی بر جای گذاشت.

 روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی به همراه پایگاه مقاومت شهید خلیل زاده نیروگاه تبریز، جوایزی برای هر یک از رای اولی ها و کودکان حاضر در محل اخذ رای در نظر گرفته بود.