تولید شهریورماه سال 1401

تولید بیش از 742 میلیون کیلووات برق در شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی در شهریور ماه سال 1401

در شهریور1401 بیش از  742 میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در نیروگاه های تحت پوشش شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی تولید و به شبکه سراسری برق تزریق شده است .

بنا به گزارش دفتر برنامه ریزی تولید شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی در شهریور ماه سال 1401 با تلاش و کوشش پرسنل زحمت کش و متخصص نیروگاه های حرارتی تبریز ، گازی صوفیان و حرارتی سهند به میزان  742،128،000 کیلووات انرژی الکتریکی تولید و به شبکه سراسری برق کشور تحویل شده است.

مدیر دفتر برنامه ریزی تولید شرکت در این خصوص گفت: نیروگاه حرارتی تبریز به میزان 367،211,000 کیلووات  نیروگاه حرارتی سهند به میزان 331,765,000 کیلووات و نیروگاه گازی صوفیان 43،152،000 در تولید شهریور 1401 نقش داشته اند.

در ادامه گزارش آمده است: مجموع مصرف گاز نیروگاه های تحت پوشش شرکت مدیریت تولید برق آذر بایجان شرقی در شهریور ماه 233،231 هزارمترمکعب بوده است.