تحقیقات

اولویتهای تحقیقاتی سال 1397

 

  1. تحلیل جامع کوره بویلر در راستای کاهش دمای المان های اولیه SH ، کاهش دبی آب اسپری و نشتی های مکرر به منظور ارائه راهکار کاربردی و پیاده سازی آن

  2. نیروگاه حرارتی سهند و ارائه راهکار عملی جهت جلوگیری از رسوب گذاریبررسی علل رسوب گذاری پره های توربین HP

 

پروژه جاری:

طراحی و ساخت سخت افزار و نرم افزار تشخیص عیوب لوله های واتروال بویلر نیروگاه حرارتی بر اساس جریانهای گردابی فرکانس پایین 


لینکهای مرتبط:

سامانه جامع و یکپارچه تحقیقات برق (سیب) به آدرس sib.nri.ac.ir  
دفتر تحقیقات، آموزش و فناوری وزارت نیرو trt.moe.gov.ir 
سامانه تحقیقات توانیر satab.tavanir.org.ir