اخبار

Black start   واحد گازی فیات نیروگاه حرارتی تبریز پس از سالها بصورت عملی بطور موفقیت آمیز تست و راه اندازی گردید.

مدیر نیروگاه حرارتی تبریز اظهار نمودند: در شرایط فروپاشی شبکه و بروز حالت black out  نیاز به واحدهایی است که توان خودراه اندازی داشته باشند و نیازی به تغذیه کمکی از طرف شبکه نداشته باشند که واحد گازی فیات نیروگاه حرارتی تبریز دارای این قابلیت بالقوه بود اما بدلیل عدم فعال بودن برخی ادوات و تجهیزات نظیر دیزل اضطراری ، سیستم change over  تغذیه داخلی و فرمان پذیری کلید اصلی ژنراتور قابل استفاده و بهره برداری نبود که پس از اصلاح و راه اندازی دیزل اضطراری ، سیستم های change over و فرمان پذیری جهت تامین تغذیه داخلی مورد نیاز برای راه اندازی و پایداری واحد این مهم محقق گردید.

مهندس نیاپاک اضافه نمود: پس از فراهم کردن پیش نیازهای مورد نیاز و با اخذ مجوزهای لازم و همچنین  تست سرد یکایک موارد مورد نیاز، این کار بصورت میدانی به دست توانمند پرسنل متخصص و جهادی نیروگاه حرارتی تبریز انجام شد و شبیه سازی بی برقی شبکه بطور موفقیت آمیز مورد آزمایش قرار گرفت.

نکته قابل توجه این که دارا بودن قابلیت black start  به لحاظ سودآوری اقتصادی بسیار حایز اهمیت می باشد و در صورت بروز فروپاشی حتی از نوع کلی در شبکه یک نقطه ی قابل اطمینان جهت شروع عادی سازی وضعیت شبکه خواهد بود.