اخبار

روز مادر و روز زن مبارک باد

نام تو رازی نوشته بر بال پروانه هاست

گلها همه بنام تو مشهورند

آینه ها از انعکاس نام تو می خندند

روز مادر و روز زن مبارک باد.