اخبار

تعویض المانهای آسیب دیده واتروال واحد دو نیروگاه حرارتی تبریز

طبق جدول زمانبندی و برنامه ریزی های صورت گرفته  در تعمیرات دوره ای واحد2 نیروگاه حرارتی تبریز المانهای سوپر هیتر دما بالا به طور کامل ضخامت سنجی شده و نقاط معیوب واتروالها تعویض گردید.

مدیر نیروگاه حرارتی تبریز در این باره گفت: جهت جلوگیری و به حداقل رساندن خروجی های اضطراری  و کاهش تلفات آب ، اقدام به شناسایی نقاط آسیب دیده واتروالهای واحد دو گردید.

وحید نیاپاک ادامه داد : نقاط آسیب دیده به صورت پنجره بریده شد که یک پنجره در دیواره راست به تعداد 34 لوله و یک پنجره در دیواره چپ به تعداد 18 لوله و چهار پنجره در کف کوره به تعداد 66 لوله را  شامل می شود.

وی همچنین اشاره نمود: در نهایت با نوسازی این نقاط حدوداً 450 متر لوله تعویض گردید و امید آن می رود که در تابستان پیش رو کمترین خروجی ها را از طرف بویلر شاهد باشیم.

این اقدامات با همکاری دفتر فنی و همکاران کارگاه صورت پذیرفت.