اخبار

انجام رادیو گرافی سرجوش های المان های تعویضی در بویلر واحد دو نیروگاه حرارتی تبریز

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته سرجوش های المانهای تعویضی در بویلر واحد دو نیروگاه تبریز جهت تایید جوش و رفع عیوب رادیوگرافی گردیدند.

مدیر نیروگاه حرارتی تبریز در این باره گفت: در تعمیرات دوره ای کلیه عملیات برشکاری ، جوشکاری و تعویض المانهای بویلر واحد دو بخار توسط جوشکاران متبحر قسمت کارگاه نیروگاه تبریز صورت پذیرفت.

ایشان اضافه نمودند : این اقدامات زیر نظر کارشناسان دفتر فنی و مهندسی انجام و در جهت تایید جوش و یا تعیین نوع موقعیت DeFect و رفع عیوب سایت با انجام رادیوگرافی صنعتی تست گردید.

وی افزود :  تست رادیوگرافی صنعتی یا RT یکی از پر کار بردترین روش تست های غیر مخرب (NDT) برای جوش است که وجود عیوب و ناپیوستگی ها را داخل جوش نشان می دهد.

همچنین اشاره نمودند : در این روش از قابلیت نفوذ پرتوهای ایکس یا گاما در اجسام استفاده میشود و هرچه طول موج کوتاه تر باشد قدرت نفوذ پرتو در داخل جسم بیشتر میشود و تمام تابش در جوش نفوذ نمیکند بلکه قسمتی از آن جذب میشود.

ایشان ادامه دادند : مقدار جذب تابعی از چگالی و ضخامت جوش است . تغییرات در جذب پرتو روی فیلم حساس به تابش ثبت و حضور عیب نمودار میشود. این تصویر را رادیوگراف می نمایند.

آقای مهندس نیاپاک گفتند : پس از انجام تست RT و تفسیر فیلم های رادیوگراف بازرس به همراه جوشکار جهت تعیین نوع و موقعیت Defect جهت Repair در سایت هماهنگ شده و نسبت به رفع عیوب توسط جوشکار اقدام گردید.

وحید نیاپاک در پایان  افزود: این اقدامات با همکاری دفتر فنی و همکاران کارگاه صورت پذیرفت.