اخبار

برای اولین بار در نیروگاه حرارتی تبریز

واحد یک نیروگاه حرارتی تبریز برای اولین بار در فاصله بین دو تعمیرات دوره ای خروج از مدار نداشته است.

مدیر نیروگاه حرارتی تبریز گفت : پس از اخذ برنامه برای شروع تعمیرات دوره ایی واحد شماره یک نیروگاه حرارتی تبریز ، برای اولین باری است که یکی از واحدهای بخار در فاصله دو تعمیرات دوره ایی از مدار خارج نشده است.

آقای مهندس نیاپاک افزود : تداوم تولید در سالی که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری سال رونق تولید نامگذاری شده است به معنای واقعی در نیروگاه حرارتی تبریز محقق گردیده است.

ایشان اضافه کردند: این موفقیت حاصل زحمات پیوسته و شبانه روزی پرسنل خدوم نیروگاه حرارتی تبریز اعم از امور تعمراتی ، بهره برداری ، دفتر مهندسی و پشتیبانی می باشد که جا دارد از همه آنها تقدیر و تشکر نمایم.