اخبار

اتخاذ تدابیر بهداشتی شدید در شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی

پیرو اطلاعیه های مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا ، تدابیر بهداشتی شدیدی در کمیته بحران شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی اتخاذ شد.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در کمیته بحران این شرکت ، آبدارخانه های تمامی نیروگاه های تحت پوشش تعطیل شده و طبخ و توزیع غذا به غیر ازکارکنان شیفت برای سایر همکاران ممنوع می باشد.

ساعات کاری از ساعت 7:30  لغایت 13:30 کاهش یافت و همکاران دارای بیماری خاص باید در منزل به استراحت بپردازند.

امور HSE موظف به اندازه گیری تب همکاران درساعات مختف شد.

امور شیمی نیروگاه اقدام به ترکیب محلول های ضدعفونی کرده و امور خدمات در دوره زمانی مشخصی اقدام به گندزدایی قسمت های مختلف نیروگاه خواهد کرد.

همچنین مدیران واحدهای مختلف نیروگاه موظف به برنامه ریزی دورکاری کارکنان و اداره امور با حداقل نفرات شدند.