اخبار

آغاز سال 1399 به همراه رعایت نکات بهداشتی در شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی

همکاران شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی با رعایت تمام نکات بهداشتی و با حضور در محل کار خود ، آغاز سال 1399 را گرامی داشتند.

همکاران شیفت نیروگاه های تبریز ، سهند بناب و صوفیان با رعایت اصول بهداشتی در محل کار خود سال 1399 را آغاز کردند.

آنها ضمن تقدیر و سپاسگذاری از کادر درمانی کشور، امیدوارند با پرهیز از مسافرت های غیر ضروری و رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در محیط کار و جامعه و منزل ، انتشار ویروس کرونا به صفر برسد.