اخبار

شرایط واریز حق بیمه جهت استفاده از مزایای بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان و مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان

همکاران محترم و بازنشگان گرامی، لطفا جهت آگاهی از شرایط واریز حق بیمه جهت استفاده از مزایای بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان و مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان به اداره رفاه و بازنشستگی شرکت مراجعه فرمایید.