اخبار

بازسازی مدارفرمان بویلر کمکی نیروگاه حرارتی تبریز

مدار فرمان بویلر کمکی نیروگاه حرارتی تبریز بازسازی و راه اندازی گردید.

مدارفرمان بویلر کمکی نیروگاه حرارتی تبریز که بدلیل فرسودکی، کارایی خود را از دست داده بود، بدست پرسنل تعمیرات ابزاردقیق ، مورد بازسازی قرار گرفت.

مدیر تعمیرات ابزاردقیق نیروگاه حرارتی تبریز دراین باره گفت : دربخش سیستم کنترل ترتیبی ، مدار فرمانی متشکل از هفتاد کنتاکتور، وظیفه حفاظت و کنترل هر بخش را انجام میدهند و این کنتاکتورها در طول زمان به دلیل فرسودگی به مرور کاراییشان را از دست داده و سیستم را با مشکلاتی جدی، از جمله عدم راه اندازی به موقع، وجود آلارمهای کاذب و تریپ های ناخواسته  و همچنین به هم خوردن ترتیب لاجیک منطقی سیستم ،مواجه می کند.

مهندس آرمان اکبری ادامه داد: با توجه به این مشکلات ، ضرورت تعویض کنتاکتورهای مدار فرمان دردستورکار امور تعمیرات ابزاردقیق قرارگرفت.   

وی افزود : کار با بررسی نقشه ها آغاز گردید تا از تطابق کاملا و عدم وجود تغییرات احتمالی اطمینان حاصل شود.

مهندس اکبری گفت : پس از برنامه ریزی کامل، عملیات تعویض کلیه کنتاکتورها آغاز گردیده و پس از اتمام کار، و قبل از راه اندازی، عملیات سیموله تست جهت اطمینان از وجود حفاظتها، از جمله تک تک حفاظتهای تریپ سوخت اصلی و حفاظت بعد از تشکیل شعله، تست گردید.

ایشان ادامه دادند: بعد از انجام همه تست ها اولین راه اندازی با مدار فرمان اصلاح شده بطور کاملا نرمال انجام شد.

مدیر تعمیرات ابزاردقیق خاطر نشان کرد : انجام تعمیرات و بازسازی قطعات نیروگاهی در شرایط تحریم های ظالمانه علاوه بر تلاشهای شبانه روزی و ابداعات همکاران ، به عنوان یک فرصت قلمداد شده و ضمن رفع مشکلات پیش آمده ، موجبات حس خود اتکایی و درون نگری و تفکر در مرتفع سازی نیازهای بوجود آمده را فراهم می سازد