اخبار

اطلاعیه جذب فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاهی

به اطلاع می رساند، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور، در راستای نیاز سنجی و تامین

نیروی انسانی نیروگاههای کشور، سامانه جذب فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاهی را طراحی و در سایت

اینترنتی به آدرس tpph.irقرارداده است.

مشمولین این آئین نامه می توانند از طریق سامانه فوق ثبت نام و جذب نیروگاهها شوند.