اخبار

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی منصوب شد

مهندس سید محسن موسوی بعنوان مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی معرفی شد.

مهندس سید محسن موسوی قبل از انتصاب به پست مدیرعامل شرکت، بعنوان معاونت مهندسی و برنامه ریزی و قائم مقام شرکت و سابقاً نیز در پست مدیر دفتر بررسی های فنی انجام وظیفه می کرد.

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی به مدیرعامل جدید شرکت آرزوی موفقیت دارد.