اخبار

تولید مرداد ماه سال 1401

تولید بیش از 842 میلیون کیلووات برق در شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی در مرداد ماه سال 1401

در مرداد ماه سال 1401 بیش از  842 میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در نیروگاه های تحت پوشش شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی تولید و به شبکه سراسری برق تزریق شده است .

بنا به گزارش دفتر برنامه ریزی تولید شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی در مرداد ماه سال 1401 با تلاش و کوشش پرسنل زحمت کش و متخصص نیروگاه های حرارتی تبریز ، گازی تبریز و حرارتی سهند به میزان  842،024،000 کیلووات انرژی الکتریکی تولید و به شبکه سراسری برق کشور تحویل شده است.

مدیر دفتر برنامه ریزی تولید شرکت در این خصوص گفت: نیروگاه حرارتی تبریز به میزان 431،331,000کیلووات  نیروگاه حرارتی سهند به میزان 371,617,000 کیلووات و نیروگاه گازی صوفیان 39،076،000 در تولید مرداد 1401 نقش داشته اند.

در ادامه گزارش آمده است: مجموع مصرف گاز نیروگاه های تحت پوشش شرکت مدیریت تولید برق آذر بایجان شرقی در مرداد ماه 261،222 هزارمترمکعب بوده است.