اخبار

بازدید مدیران هلدینگ صبا انرژی از نیروگاه حرارتی تبریز

بازدید مدیران امور مجامع و امور شرکتهای هلدینگ صبا انرژی از نیروگاه حرارتی تبریز

مدیرامور شرکتها، مدیرمجامع ، مدیر مالی  و کارشناسان همراه هلدینگ صبا انرژی از نیروگاه حرارتی تبریز بازدید کردند .

مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی ضمن خیر مقدم ، از حضور مدیران هلدینگ صبا انرژی درنیروگاه حرارتی تبریزابراز خرسندی نمود.

مهندس موسوی در ادامه، حضور مدیران و مقامات هلدینگ صبا انرژی و بازدید از نیروگاه را مغتنم شمرده و درطی بازدید از قسمتهای مختلف نیروگاه توضیحات لازم درخصوص فرایند و سختی های تولید برق را تشریح نمود.

آقای عبدل مدیر امور شرکتها و آقای جامی مدیر امور مجامع صبا انرژی با هیئت همراه از قسمتهای مختلف نیروگاه بازدید نموده و سپس در اتاق فرمان نیروگاه حضور یافته و  از زحمات آنان تشکر کرده و با شرح وظایف کارکنان و دستگاههای موجود در اتاق فرمان آشنا شد.

در ادامه این بازدید جلسه ای مشترک با شرکت نیرو آتیه صبا (مالک نیروگاه )و مدیران شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی با مدیران هلدینگ صبا انرژی برگزارشد.

مشکلات و چالشهای شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی و موضوع طرح توسعه نیروگاه تبریز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و این طرح را عاملی برای رونق اقتصادی استان دانسته و قول همکاری و پیگیری موضوع را دادند.