اخبار

بازدید

بازدید از نیروگاه حرارتی تبریز

بازدید آموزشگاه غیر دولتی سهند از نیروگاه تبریز

در راستای دستورالعمل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در مورد بازدید مراکز آموزشی از واحدهای نیروگاهی،  در همین راستا بنا به درخواست  آموزشگاه غیر دولتی سهند مطابق قوانین مربوطه مجوز بازدید از نیروگاه تبریزصادر گردید ، در این بازدید که سرپرست ، معلم پرورشی و دانش آموزان آموزشگاه حضور داشتند آشنایی اولیه در مورد نحوه تولید برق در نیروگاه حرارتی تبریز به بازدید کننده گان در سالن کنفرانس ارائه گردید وبا معرفی نیروگاه به کارآموزان و پذیرایی از آنها جهت بازدید با رعایت دستورالعمل های حراستی و ایمنی  به واحدهای نیروگاه مراجعه نمودند.