اخبار

تقدیر هیات ورزشهای ناشنوایان استان از جناب آقای حسن محمدی پاکدل

رئیس هیئت ورزشهای ناشنوایان استان آذربایجانشرقی، با اهداء لوح سپاس از زحمات شبانه روزی آقای حسن محمدی پاکدل در کانون ناشنوایان و امور مربوط به ورزشهای ناشنوایان، تقدیر کرد.

داوود فطانت خواه اظهار داشت، آقای حسن محمدی پاکدل یکی از اعضاء هیات مدیره کانون ناشنوایان آذربایجانشرقی می باشد که همکاری های فراوانی را در انجام امور کانون ناشنوایان بر عهده دارد.

آقای حسن محمدی پاکدل یکی از مترجمین مورد اعتماد کانون ناشنوایان می باشد.

حسن محمدی پاکدل که سابقه طولانی در ورزش کشتی ناشنوایان دارد، در گروه آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی مشغول به انجام وظیفه می باشد.